Du er her: 

Vedtægter for Foreningen for Madkundskab

§ 1.
Foreningens navn er Foreningen for Madkundskab.

§ 2
Foreningen for Madkundskab er en landsomfattende anerkendt faglig forening under Danmarks Lærerforening.

§ 3
Foreningens formål er at udvikle faget madkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

Formålet søges nået blandt andet ved:
Udgivelse af artikler, om samfundsaktuelle og relevante temaer indenfor fagets rammer, på foreningens hjemmeside
Vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside

Afholdelse af møder og kurser
Kontakt til myndigheder og Danmarks Lærerforening
Samarbejde med beslægtede faglige foreninger
Samarbejde med andre instanser, der arbejder for madkundskabsområdet

§ 4.
Som medlemmer kan optages undervisere i faget madkundskab.
Andre interessenter har også mulighed for optagelse.
Tvivlstilfælde afgøres af hovedstyrelsen. Da Foreningen for Madkundskab er en faglig forening under DLF, forudsættes medlemskab af DLF for enhver, der er berettiget dertil. Andre medlemmer kan frit optages. Forudsætningen for at være medlem af hovedstyrelsen og regionsbestyrelserne er, at der er
direkte tilknytning til foreningen via enten personligt medlemsskab eller skoleabonnement.
Modarbejder et medlem foreningens interesser, kan hovedstyrelsen i ekstraordinære tilfælde ekskludere pågældende. Medlemmet har i så tilfælde ret til at få sagen genoptaget på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den endelige afgørelse træffes.

Ind- og udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer.

Organisatorisk opbygning

§ 5
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet. Foreningen ledes af hovedstyrelsen og dennes forretningsudvalg. Foreningen er opdelt i regionsforeninger.

§ 6
De 8 regionsforeninger,
Nordjylland
Midtjylland
Sydjylland
Fyn
Sjælland
Nordsjælland
Hovedstaden
Bornholm

Regionsforeningerne ledes af en bestyrelse bestående af en på Regionsgeneralforsamlingen valgt
formand, samt 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelser:

§ 7

Lige år afholdes generalforsamlinger i regionsforeninger inden 1.10.

Der indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, eller ved anden henvendelse til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter regler som i § 15.

Regionsbestyrelsernes funktionsperiode er på 2 år og dækker perioden mellem 2 ordinære generalforsamlinger.

§ 8
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører
Formandens beretning
Indkomne forslag

Valg:
a. formand
b. mindst 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

Valg af 2-3 repræsentanter

Eventuelt

§ 9
Hver forening konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Der skal føres protokol og over alle foreningens arbejder.


§ 10
På regionsgeneralforsamlingerne vælges repræsentanter til repræsentantskabet.
Repræsentanten er i tilfælde af forfald pligtig til at meddele dette til regionsformanden, som da indkalder suppleanten.
Repræsentantskabet består af regionsformændene + 2 regionsbestyrelsesmedlemmer fra hver region, som vælges ud af regionsbestyrelsen på regionsgeneralforsamlingen.
Hvis et bestyrelsesmedlem eller formanden er medlem af hovedstyrelsen, vælges der 3 repræsentanter på regionsgeneralforsamlingen.

Repræsentantskabet


§ 11
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer har møde og taleret, men kun repræsentanterne og hovedstyrelsen har stemmeret. Foreningen ledes af hovedstyrelsen.


§ 12
Hovedstyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde i lige år medio november med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.
Efter regler fastsat af hovedstyrelsen betaler foreningen repræsentanternes rejseudgifter m.v..

§ 13
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Endelig dagsorden skal være repræsentanterne i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, via foreningens hjemmeside.

Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen.

§ 14
Repræsentantskabsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
Hovedstyrelsens beretning ved formanden
Regnskabet fra kassereren
Indkomne forslag
Budget og kontingentfastsættelse

Valg:
a. Formand
b. Kasserer
c. 3-5 medlemmer til hovedstyrelsen + 2 suppleanter.

Valg
a. 2 revisorer +
b. 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

§ 15
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdeldes, når et flertal i hovecdstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne kræver det og indsender forslag til dagsorden. I det sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet finde sted senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal almindeligvis indkaldes med 8 dages varsel.
Indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til repræsentanterne.

Hovedstyrelsen

§ 16.
Foreningen ledes af en hovedstyrelse bestående af formand, en kasserer samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer.

Kassereren tegner foreningen i økonomiske forhold. Ansatte af foreningen, Undervisningsministeriets læringskonsulent for madkundskab, en repræsentant fra Læreruddannelsens forening samt en repræsentant for efter- og videreuddannelsen inden for faget madkundskab kan efter hovedstyrelsens bestemmelse deltage som observatører i hovedstyrelsens møder.

Stk. 2. Hovedstyrelsen kan sende sager til høring blandt enten alle foreningens medlemmer eller alene blandt repræsentantskabets medlemmer.

§ 17
Hovedstyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse. Den er bundet af foreningens vedtægter og repræsentantskabets beslutninger. Den er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse.

§ 18
Kandidater til formandsposten, posten som kasserer + 3-5 bestyrelsesmedlemmer kan opstilles af hovedstyrelsen eller medlemmerne.
Når det på forhånd vides, at formand, kasserer eller bestyrelsesmedlemmer ikke modtager genvalg, meddeles dette på udsendte dagsorden.

§ 19
Hovedstyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet og udarbejder selv sin forretningsorden.
Den vælger sekretær, der sammen med formanden og kassereren udgør et forretningsudvalg, der er beslutningsdygtigt i løbende og ikke opsættelige sager. Øvrige udvalg nedsættes i det omfang, det skønnes nødvendigt og kan bestå af andre end hovedstyrelsesmedlemmer. Hovedstyrelsen holder møde
mindst 1 gang om året. Referater af hovedstyrelsesmøderne bekendtgøres på hjemmesiden samt udsendes til Regionsformændene samt regionernes kontaktpersoner.

§ 20
Hovedstyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp. Formanden og kassererens honorar fastsættes efter indstilling fra hovedstyrelsen.
Hovedstyrelsens medlemmer får i tilknytning til arbejdet i foreningen udgifter til porto, og ophold dækket af hovedkassen efter regning.
Rejsegodtgørelse efter DLFs regler; det vil blandt andet sige, at rejser refunderes efter billigst mulige befordring.

Afstemningsregler

§ 21
Beslutninger bortset fra personvalg træffes ved almindeligt stemmeflertal (flest stammer) jfr. dog paragrafferne 25 og 26.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt det begæres af mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Personvalg:

Forslag til personvalg indkaldes skriftligt. Kandidaten kan opstilles såvel forud som under mødet.
Kandidatforslag er kun gyldige, såfremt vedkommende erklærer sig villig til at modtage valg. Valget finder sted efter skriftlig afstemning, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

a. Valg af formand og kasserer:
Hvert stemmeberettiget medlem kan højst afgive én stemme på én af de opstillede kandidater. Såfremt ingen af de opstillede kandidater ved første afstemning opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, holdes valget mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

b. Øvrige valg.

Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer

Hvert stemmeberettiget medlem skal afgive et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges.
Der kan kun afgives 1 stemme på hver kandidat.
Herefter anses de kandidater for valgt, der har fået flest stemmer.
Suppleanter er dem, der får de efterfølgende flest stemmer
Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleanter.
Hvert stemmeberettiget medlem kan højst afgive et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges. Der kan kun afgives 1 stemme på hver kandidat.
c. Funktionsperioden for formand, kasserer og øvrige hovedstyrelsesmedlemmer går den 1.1. i ulige år til den 31.12. i lige årstal.

Regnskab

- kontingent

§ 22
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Bestyrelsen har fuldmagt til at indgå aftale med et revisionsfirma om assistance med udarbejdelse af årsrapporten, som gennemgås af foreningens revisorer og godkendes af repræsentantskabet samt offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 23
Det årlige kontingent fastsættes af repræsentantskabet. Det opkræves af kassereren og skal være indbetalt inden 1. september.

§ 24
Foreningen lader hvert år pr. 1. november udarbejde en medlemsliste der udsendes til hhv. Regionsformændene samt regionernes kontaktpersoner.

Vedtægtsændringer

§ 25

Vedtægtsændringer kan af repræsentantskabet foretages på én af følgende 2 måder:
* Et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde som er indkaldt med samme varsel som et ordinært repræsentantskabsmøde, kan vedtage ændring af vedtægterne.
For at en vedtægtsændring er vedtaget kræves, at forslagene til vedtægtsændringer er udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmøde, og at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.

* Repræsentantskabets medlemmer kan ved skriftlig votering vedtage ændring af vedtægterne.
For at forslag om ændring af vedtægterne er vedtaget kræves:

* at de konkret formulerede forslag om ændringer til vedtægterne udsendes sammen med de gældende vedtægter til alle repræsentantskabets medlemmer.

* at forslagene til ændring af vedtægterne offentliggøres på foreningens hjemmeside.

* at der fra fremsendelsestidspunktet og indtil hovedstyrelsen skal have repræsentanternes svar i hænde hengår mindst 4 uger.

* at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for ændringsforslagene til vedtægterne.

* at mindst ét af foreningens almindelige medlemmer, som ikke besidder nogen form for tillidspost inden for foreningen, eller én af foreningens revisorer eller revisorsuppleanter er til stede ved poståbningen og

opgørelsen af afgivne stemmer.

* at opgørelsestidspunktet forinden er meddelt repræsentantskabets medlemmer.

* at resultatet af afstemningen offentliggøres senest 8 dage efter på foreningens hjemmeside.

Den skriftlige votering efter ovennævnte punkt 2 kan opdeles i flere, samtidige voteringer efter hovedstyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. skriftlig votering efter stk. 1 punkt 2 kan ikke finde sted for så vidt angår ændring af vedtægternes § 26 om foreningens opløsning.

Foreningens opløsning

§ 26

Foreningens opløsning kan kun foretages af to på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder, på hvilke mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter repræsentantskabets nærmere ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

§ 27.
Efter en skriftlig votering §25, stk. 2) træder vedtagelserne i kraft med øjeblikkelig varsel.

Vedtaget af repræsentantskabet den 22. marts 1980.
Bente Israelsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 15. november 1980.
Bente Israelsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 20. november 1988.
Else Ernstsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 17. november 1990.
Else Ernstsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 21. november 1992.
Lisbet Lentz Olesen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 19. november 1994.
Lisbet Lentz Olesen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 16. november 1996.
Lisbet Lentz

Revideret på repræsentantskabsmødet den 25. november 2000.
Sonja Nørby

Revideret på repræsentantskabsmødet den 15. november 2002.
Sonja Nørby

Revideret på repræsentantskabsmødet den 18. november 2006.
Ulla Hedegaard

Revideret på repræsentantskabsmødet den 13. november 2010.
Ulla Hedegaard

Revideret på repræsentantskabsmødet den 10. november 2012
Ulla Hedegaard

Revideret på ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 1. februar 2014.
Lone Carlson

Revideret ved skriftlig afstemning blandt repræsentantskabet den 29. Oktober 2014
Lone Carlson

Revideret ved Repræsentantskabsmødet i Vejle, lørdag den 15. November 2014
Lone Carlson

Revideret ved Repræsentantskabsmøde i Middelfart, lørdag den 12. November 2016
Lone Carlson

Undertegnede attesterer herved, at ovenstående vedtægter er gældende pr. 12. November 2016

Formand Lone Carlson
Kasserer Benita Schmidt
Sekretær Christine Bendix
Menigt medlem Sanne Würtz
Menigt medlem Julie Nisbeth Tyron
Menigt medlem Birgit Jensen